Polityka Ochrony Prywatności

 • 1. Ergo System Sp. z o.o. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Ergo System oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych SSL). W szczególności Ergo System oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ergo System oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.strongtouch.eu.
 • 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie strongtouch.eu jest firma Ergo System Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
 • 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Ergo System oraz Sklepu w zakresie www.strongtouch.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu strongtouch.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 • 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 • 5. Klienci mogą przeglądać Sklep strongtouch.eu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 • 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie zamawiania są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Ergo System informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 • 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom trzecim poza organami wymiaru sprawiedliwości.
 • 8. W przypadku uzyskania przez Ergo System wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu strongtouch.eu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Ergo System w tym Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 • 10. Ergo System, w tym Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Ergo System, w tym Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Ergo System, w tym Sklep danych osobowych innemu niż Ergo System, w tym Sklep administratorowi danych.
 • 11. Ergo System, w tym Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Ergo System, w tym Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Ergo System, w tym Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Ergo System, w tym Sklep lub też gdy Ergo System, w tym Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie strongtouch.eu naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • 12. Dodatkowo, okazjonalnie, Ergo System, w tym Sklep odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklepu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 • 13. Ergo System, w tym Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 • 14. Ergo System, w tym Sklep stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
ZAMÓW